Home > Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Prodapt Consulting aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prodapt Consulting (ook niet via een eigen netwerk).

Prodapt Consulting  kan er niet voor instaan dat de informatie op www.prodaptconsulting.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Prodapt Consulting sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.

Prodapt to showcase cloud PBX consulting capabilities @ booth #43

16-10-2017

Prodapt to showcase cloud PBX consulting capabilities @ booth #43 Click here to make an appointment!

meer informatie